Rychlý filtr: Bioprodukt Bez mléka Rostlinné Bez přidaného cukru Bez lepku Fair Trade Ze surovin bez lepku Bez vejce Novinka Akce

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Objednávka v e-shopu zdravé výživy www.zdraviucesty.cz je jednostranný právní úkon odběratele (kupujícího) adresovaný dodavateli. Jedná se o návrh kupní smlouvy. Sestavením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele, a že s nimi souhlasí. Zároveň vyslovuje souhlas s archivováním svých osobních dat a informací o učiněných objednávkách.  Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné.
 
Objednávky lze podat jedním z následujících způsobů:
- prostřednictvím objednávkového formuláře na www.zdraviucesty.cz
- e-mailem na adresu info@zdraviucesty.cz
- osobně

Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:jméno, příjmení a přesnou adresu odběratele včetně telefonu (kvůli doručení balíku)
- dodací adresu zboží, pokud se liší od předchozí adresy
- přesný popis zboží (uvedeného u konkrétního zboží v e-shopu www.zdraviucesty.cz)
- způsob odběru
- způsob platby

Dodavatel zasílá potvrzení objednávky e-mailem. Potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení a kód objednávky, jež slouží ke sledování objednávky. V případě, že odběratel neobdrží potvrzení své objednávky, je nutné kontaktovat dodavatele za účelem zjištění, proč nebyla objednávka potvrzena.
Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě náhlé změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti bude odběratel neprodleně informován a lze to považovat za důvod ke zrušení objednávky ze strany odběratele.

Objednávku lze zrušit v následujících případech:
požadované zboží není na skladě a odběratel nesouhlasí s nabídnutou náhradní variantou zboží ani s prodlouženou dobou dodání
změnila se dohodnutá cena zboží v důsledku náhlé změny aktuálního kurzu či nákupních cen zboží  a odběratel se změnou ceny nesouhlasí

Na všechny objednávky je pohlíženo jako na závazné a je s nimi nakládáno rovnocenně při doručení jakýmkoliv výše popsaným způsobem. Vlastnické právo přechází na odběratele zaplacením plné částky za zboží a jeho převzetím. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem společnosti Quality Idea s.r.o.
Společnost Quality Idea s.r.o. shromažďuje se souhlasem zákazníka jeho osobní údaje, a to jméno a příjmení/firmu, adresu/ adresu sídla/místa podnikání, telefonní kontakt a e-mailové spojení. Tyto údaje vyžaduje pouze pro zpracování objednávky a v žádném případě je neposkytuje žádné třetí osobě.

PLATBY A DOPRAVA ZBOŽÍ
Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:
- hotově při osobním odběru
- na dobírku přepravní společnosti
- převodem na účet dodavatele – dodavatel upozorňuje odběratele, že zboží je expedováno až po připsání částky na účet dodavatele! (pro rychlé vyřízení objednávky tedy doporučujeme volit raději platbu na dobírku)
Informace o bankovním účtu obdrží odběratel při potvrzení objednávky. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.
Objednané zboží expeduje dodavatel do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, pokud není domluveno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení uváděné dodací lhůty v případě nečekaných komplikací bránících včasné vyřízení objednávky. V tomto případě bude odběratel upozorněn a tato skutečnost může být důvodem ke zrušení objednávky ze strany odběratele.

Objednané zboží odběratel obdrží jedním z těchto způsobů:
- osobně v provozovně Zdraví u cesty, náměstí Míru 31, Židlochovice
- pomocí přepravní společnosti Zásilkovna.cz na vybraném výdejní místě Zásilkovny.cz, nebo formou doruční na uvedenou dodací adresu v objednávce
- pomocí přepravní společnosti PPL formou doruční na uvedenou dodací adresu v objednávce
Dodavatel účtuje při zasílání v rámci ČR přepravné.  Žádné další doručovací poplatky jako balné, pojistné apod. se nepřipočítává. Při zasílání do zahraničí se cena poštovného řídí platným ceníkem konkrétní zásilkové služby, případně se řeší individuálně.
Místem plnění při osobním odběru zboží je místo provozovny prodejny Zdraví u cesty, při doručení do domu je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.
Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebraného zboží dle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškozenosti balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv se společností Quality Idea s.r.o. Společnost Quality Idea s.r.o. samozřejmě zajistí nutnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z toho důvodu doporučuje společnost Quality Idea s.r.o. podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě a bez zbytečného odkladu zprávu společnosti Quality Idea s.r.o., a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud však zákazník převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem převzetí takové zásilky, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

REKLAMACE ZBOŽÍ
V případě reklamace je nutné zboží bez zbytečného odkladu telefonicky, nebo emailem informovat společnost Quality Idea s.r.o. o důvodu reklamace a doručit společně s kopií dokladu nákupu reklamovaného výrobku eventuálně s dokladem o zaplacení výrobku, současně s  řádně vyplněným reklamačním listem, do provozovny společnosti Quality Idea s.r.o. (prodejna Zdraví u cesty, náměstí Míru 31, 667 01  Židlochovice) na posouzení oprávněnosti reklamačního případu. Bez potřebných náležitostí společnost Quality Idea s.r.o. není povinna reklamační případ převzít a tento reklamační případ bude považován za neoprávněný. Záruční doba je vždy vyznačena na konkrétním výrobku. Záruka se vztahuje  na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nebo nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Po posouzení oprávněnosti reklamace bude zákazník o jejím výsledku vyrozuměn a vyzván k vyzvednutí reklamované věci či finanční náhrady. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamce jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ
Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).
Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:
- zboží musí být navráceno v původním obalu
- ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
- zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu zdraviucesty.cz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, přepravní náklady, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 50,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 50,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016. Společnost Quality Idea s.r.o. je oprávněna obchodní podmínky kdykoliv měnit.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů obchod řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Viz Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

COOKIES
Odvolat cookies souhlas

Prodejna Zdraví u cesty, náměstí Míru 31, 667 01  Židlochovice
info@zdraviucesty.cz, mob: 603 993 705

Quality Idea s.r.o., Lidická 676, 667 01  Židlochovice, IČ 01413988
mob: 774 643 374

Prodejna Zdraví u cesty
Náměstí Míru 31
Židlochovice
667 01

Otevírací doba
PO - PÁ   8:00 - 17:00
SO - NE   zavřeno

ukázat na mapě >


.... i s námi BEZ OBALU!
 
       
Položka byla vložena do košíku.
< Zpět k nákupu K pokladně